Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Навчально-методичне забезпечення

Організація навчально-виховного процесу в Українській академії друкарства базується на Законі України «Про вищу освіту» та інших актах законодавства України з питань освіти. Планування навчального процесу здійснюється відповідно до Статуту Української академії друкарства (УАД), плану роботи УАД, навчального плану та інших нормативних документів.

Організація навчально-виховного процесу в Українській академії друкарства базується на Законі України «Про вищу освіту» та інших актах законодавства України з питань освіти.

Планування навчального процесу здійснюється відповідно до Статуту Української академії друкарства (УАД), плану роботи УАД, навчального плану та інших нормативних документів.

Завданнями освітньо-професійної програми і навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-професійна програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») є забезпечити формування загальних і спеціальних (фахових) компентенцій студентів для здійснення організаційно-управлінської, виробничо-технологічної, проектно-інноваційної діяльності у бібліотечно-інформаційній і книжковій справі, зокрема ефективного управління інформаційними, кадровими, матеріальними, фінансовими, технологічними й іншими ресурсами; дослідницької і педагогічної діяльності в наукових і освітніх установах; інформаційно-консалтингової діяльності із забезпечення управління бібліотечною і книжковою справою на місцевому, регіональному і національному рівнях; інформаційно-аналітичної діяльності у підприємствах будь-якої організаційно-правової форми і виду економічної діяльності.

Навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інфор¬маційна, бібліотечна та архівна справа» повністю відповідає розробленій проектною групою освітньо-професійній програмі, а робочі програми за переліком відповідають навчальному планові і розроблені з дотриманням державних стандартів і вимог. Навчальний план підготовки здобувача вищої освіти бакалавра, магістра забезпечує можливість індивідуалізації навчання шляхом вибору дисциплін варіативної частини.

Щорічно проектна група спільно з викладачами кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи та інших кафедр вдосконалює навчальні плани, орієнтуючись на найновіші досягнення в теорії і практиці профільного управління, бібліотекознавства і бібліотечної діяльності, архівної справи. Із метою ефек¬тивного контролю виконання навчального плану розробляється графік освіт¬нього процесу, який затверджує ректор (проректор з науково-педагогічної роботи).

При організації навчального процесу випускова кафедра дотримується чинних законодавчих та нормативних вимог, а також розробленого «Положення про кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи». З метою вдосконалення навчального процесу кафедра координує свою діяльність з іншими кафедрами академії, розглядаючи і затверджуючи на своїх засіданнях робочі програми дисциплін, які читаються для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-професійна програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»).

Лекційні, семінарські і практичні заняття побудовані з урахуванням сучасних методик викладання, теоретичні положення підкріплюються виконанням конкретних практичних завдань. На самостійну роботу виноситься опрацювання окремих тем, виконання практичних та дослідницьких робіт, які кожен студент здійснює самостійно і захищає роботу перед студентами і викладачем. Для успішної самостійної роботи студентів розроблені методичні вказівки.

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc