Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Программа державного іспиту інформацийної діяльності

Програма державного іспиту з інформаційної діяльності для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 029- «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Укл.: Пасічник М.С., Антоник О.В., Савчук Г.М. – Львів: УАД, 2020.- 13 c.

Рецензенти:

Крупський І.В. доктор історичних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення ЛНУ ім. І.Франка

Зачепа А.М. доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри

суспільно-гуманітарних наук УАД.


Укладачі:

Пасічник М.С. доктор історичних наук, професор, завідувач

кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Антоник О.В. кандидат філологічних наук, доцент кафедри

інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Савчук Г.М. кандидат історичних наук, доцент кафедри

інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

© Пасічник М.С., Антоник О.В., Савчук Г.М., 2020 © УАД, 2020


Пояснювальна записка

За вимогами стандарту ОКР бакалавра та згідно з навчальним планом спеціальності 029- «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Українській академії друкарства передбачено два державних іспита – з документознавства та з інформаційної діяльності

За період навчання студент одержує теоретичні знання та практичні навички з гуманітарних та соціально-економічних, базових та професійно-орієнтованих дисциплін. За час навчання він також має оволодіти практичними навичками кваліфікованого користувача комп’ютерних систем і мереж (Інтернет). Основні напрями професійної діяльності – діловодна, кадрова, організаційна, архівна, референтська. Бакалавр зі спеціальності 029- «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» підготовлений займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт: документознавець, менеджер з інформації, адміністративний помічник, інспектор, референт-перекладач, помічник керівника, організатор діловодства, інженер науково-технічної інформації, організаційний секретар, архіваріус та ін.

Рівень знань майбутніх фахівців визначається оптимальним поєднанням комплексу фахових знань, вмінь, навичок та високої професійної мобільності. Вирішальне значення має комплексний державний іспит, який проводиться на основі дисциплін спеціалізованого блоку (базових і професійно-орієнтованих). Програма державного екзамену із спеціальності 029- «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» складається із дисциплін: «Інформаційно-аналітична діяльність», «Інформаційний ринок України», «Інформаційна інфраструктура підприємств», «Інформаційна безпека», «Інформатика та комп’ютерна техніка». З кожної з дисциплін подаються питання та завдання для проведення контролю знань, які відповідають затвердженій у ВНЗ навчальній програмі з дисципліни, а також вимогам чинного галузевого стандарту вищої освіти.

Характеристика змісту програми. Програма спирається на вимоги стандарту першого рівня вищої освіти зі спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» (029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»).


«Інформаційно-аналітична діяльність»

Інформаційно-аналітична діяльність: сутність, призначення, види. Аналіз і синтез. Бібліографічний опис: поняття, значення, функції та вимоги. Види індексування: систематизація, предметизація, координатне індексування. Таблиці документних класифікацій: їх призначення, структура. Реферування як процес аналітико-синтетичної переробки документів. Анотування документів як процес згортання інформації. Анотація: сутність, типи, функції, якісні характеристики.


«Інформаційний ринок України»

Основні проблеми становлення та перспективи розвитку інформаційного ринку України. Інформаційно-аналітичний підрозділ: структура, основні завдання та функції. Інформаційно-аналітичний процес: сутність, принципи, інструментарій. Суб’єкти інформаційних відносин та форми організації інформаційної діяльності в суспільстві. Поняття інформаційної потреби. Система оцінювання інформаційних потреб. Правове забезпечення інформаційної сфери в сучасній Україні.


«Інформаційна інфраструктура підприємств»

Поняття «інфраструктура», «інформаційна інфраструктура», «інформаційна система». Принципи побудови інформаційних систем. Планові системи. Диспетчерські і диспозитивні системи. Виконавчі системи. Логістичні інформаційні системи. Інформаційна база наукових досліджень. Інформаційна стратегія підприємств. Упровадження автоматизованої інформаційної системи на підприємстві. Система інформаційної безпеки.


«Інформаційна безпека»

Інформаційні технології (ІТ). Функціональна безпека ІТ (safety) та власне інформаційна безпека (security). Інформаційні системи: програмне забезпечення, апаратне забезпечення та комунікації. Механізми захисту на фізичному, особистісному та організаційному рівнях. Інформаційна безпека держави, організації, особистості. Критерії інформаційної безпеки: конфіденційність, цілісність, доступність, апелювання, підзвітність, достовірність, автентичність. Принципи забезпечення інформаційної безпеки. Органи забезпечення інформаційної безпеки. Законодавчі вимоги і регулювання інформаційної безпеки.


«Інформатика та комп’ютерна техніка».

Теоретичні основи інформатики. Апаратне забезпечення ЕОМ. Програмне забезпечення ЕОМ. Програмне забезпечення ЕОМ. Загальні принципи роботи з програмами пакету Microsoft Office. Програма Microsoft Word. Програма Microsoft Excel. Поняття бази даних та СУБД. Застосування Microsoft Excel до роботи з базами даних. Комп’ютерні мережі.




КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 100-бальною шкалою. При цьому використовуються такі критерії:

90-100 (відмінно)

Студент дав правильну, вичерпну відповідь на поставлене питання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати власне ставлення до відповідних категорій, залежностей, явищ.

82-89 (дуже добре)

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не зміг переконливо аргументувати власну відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, припустив несуттєву помилку у відповіді.

74-81 (добре)

Студент отримує за правильну відповідь з двома-трьома суттєвими помилками.

64-73 (задовільно-непогано)

Студент дав неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав задовільні знання літературних джерел.

60-63 (задовільно достатньо)

Студент має неповне знання програмного матеріалу, але отримані знання відповідають мінімальним критеріям оцінювання.

0-59 (незадовільно)

Студент дав неправильну відповідь, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури, ухилився від аргументації чи взагалі не відповів.



Тема 1. Поняття про наукову й аналітико-синтетичну

переробку документів, її сутність і різновиди

1. Суть і значення наукової обробки документів.

2. Поняття «згортання інформації».

3. Види наукової (аналітико-синтетичної) обробки документів.

4. Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу і синтезу.

5. Використання наукової обробки документів.

Тема 2. Бібліографічний опис документів

6. Поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього.

7. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного опису.

8. Методика складання бібліографічного опису.

9. Поняття загальної і спеціальної методики складання бібліографічного опису.

10. Види бібліографічних описів.

11. Загальні правила складання бібліографічних описів.

12. Зони й елементи бібліографічного опису.

13. Загальні правила наведення їх.

14. Процес складання бібліографічного опису.

15. Спеціальна методика складання бібліографічних описів.

Тема 3. Індексування документів

16. Сутність індексування документів.

17. Поняття документних класифікацій.

18. Вимоги до документних класифікацій.

19. Види документних класифікацій.

20. Предметизація документів.

21. Поняття предмету у предметизації.

22. Інформаційна пошукова мова у предметизації.

23. Методика предметизації документів.

24. Систематизація документів.

25. Систематичні документні класифікації.

26. Систематичні класифікації та класифікація наук.

27. Типи систематичних документних класифікацій.

28. Таблиці класифікацій.

29. Індексація.

30. Основні етапи розвитку систематичних класифікацій.

31. Документні систематичні класифікацій, які використовуються в Україні.

32. Універсальна десяткова класифікація (УДК).

33. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК).

34. Державний рубрикатор НТІ.

35. Міжнародна патентна класифікація.

36. Класифікатор «Стандарти і технічні умови».

37. Методика систематизації документів.

38. Поняття загальної і спеціальної методики систематизації.

39. Основні принципи систематизації.

40. Загальні правила і методи систематизації.

41. Особливості систематизації залежно від її мети і призначення.

42. Зміст і послідовність процесу систематизації.

Тема 4. Анотування документів

43. Поняття про анотації, їхні функції, види.

44. Сутність і призначення анотації.

45. Функції анотації.

46. Вимоги до анотацій.

47. Класифікація анотацій.

48. Основні етапи розвитку теорії та методики анотування.

49. Методика анотування документів.

Тема 5. Реферування документів

50. Реферат: поняття, призначення, функції.

51. Суть і функції реферату.

52. Класифікація рефератів.

53. Основні етапи розвитку реферування.

54. Методика реферування документів.

55. Процес реферування.

56. Методи відбору інформації.

57. Методи надання інформації.

58. Особливості реферування документів різних видів.

Тема 6. Основні інформаційні продукти наукової обробки документів

59. Наукова обробка документів як складова інформаційної діяльності.

60. Інформаційний продукт (продукція) як результат інформаційної діяльності.

61. Основні види інформаційних документів: загальна характеристика.

62. Співвідношення первинних і вторинних документів.

63. Загальна методика створення інформаційного документа.

64. Види і різновиди вторинних документів.

65. Бібліографічний документ.

66. Реферативний документ.

67. Загальна характеристика оглядово-аналітичних документів.

68. Оглядовий документ.

69. Аналітичний документ.

Тема 7. Нові послуги бібліотек

70. Поняття про електронну бібліотеку.

71. Електронні бази даних.

72. Переваги електронних бібліотек.

73. Інформаційні послуги з аналізом тексту: фактографічні, концептографічні, аналітичні, перекладацькі, кон’юнктурні дослідження, маркетинговий аналіз тощо.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України // Бібліотечний вісник. 1995. № 2. С.121-131.

2. Про науково-технічну інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1993 № 33. С. 843-851.

3. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

4. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги і правила [Електронний ресурс]. URL: http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf (дата звернення: 1.10.2016).

5. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ: Держстандарт України, 1995. 34 с.

6. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання [Електронний ресурс]. URL: http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF (дата звернення: 1.10.2016 ).

7. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. Київ: Держстандарт України, 1994. 10 с.

8. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Загальна методика. Київ: Держстандарт України, 2000. 36 с.

9. Алешин Л.И., Гузев Ю.С. Методы аналитической обработки данных: учебно-практическое пособие. Москва: Литера, 2008. 144 с.

10. Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: навч. посібник для дистанційного навчання. – 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: Університет «Україна», 2008. 312 с.

11. Власова Г. В., Лутовинова В. І., Титова Л. І. Аналітико-синтетична переробка інформації: навч. посібник. Київ: ДАКККіМ, 2006. 291 с.

12. Захарова І. В., Філіпова Л. Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посібник. Київ: Центр учб. л-ри, 2013. 336 с.

Інформатика

Тема 1. Методи представлення даних та знань.

 1. Методи представлення даних. Спискові та деревовидні структури.

 1. Реляційна модель представлення даних.

 2. Методи представлення знань. Формальні та неформальні методи.

Тема 2. Аналітико-синтетична переробка інформації.

 1. Прикладна статистика. Побудова статистичних рядів та обчислення їх основних статистичних характеристик.

 2. Залежність між величинами. Кореляція. Регресійні моделі.

 3. Інформація у матеріальному світі. Поняття про інформаційні системи. Середовища існування інформації.

 4. Класифікація та властивості інформації. Взаємозв’язок інформації, даних та методів оперування ними.

 5. Кількісні характеристики інформації та даних. Класичне поняття ймовірності.

 6. Інформація в системах організаційно-економічного керування.

 7. Багатовимірний статистичний аналіз даних. Факторний, дискримінантний та кластерний аналізи.

 8. Інтелектуальний аналіз даних. Побудова дерев рішень.

 9. Задачі лінійного програмування. Методи їх розвязування. Симплекс-метод.

 10. Транспортна задача лінійного програмування. Побудова опорного плану, метод потенціалів.

 11. Основні поняття теорії ігор. Матричні та позиційні ігри.

Тема 3. Інтелектуальні інформаційні системи.

 1. Логіка висловлювань. Алгебра логіки та булеві функції.

 1. Логіка першого ступеня. Квантифікація.

 2. Елементи теорії графів. Способи задання графа. Шляхи і цикли у графах.

 3. Орієнтований граф. Шляхи і цикли у орієнтованих графах.

 4. Методи пошуку у графі. Пошук вглиб та вшир.

 5. Пошук розвязку задачі в інтелектуальних інформаційних системах. Рекурсія. Бектрекінг.

1.Тема 4. Експертні документні пошукові системи.

 1. Експертні системи в документознавстві. Структурна схема ЕС.

 2. Класифікація ЕС. Області застосування ЕС. Відмінність даних від знань.

 3. Представлення знань за домопогою семантичних мереж та фреймів.

Тема 5. Компютерні інформаційні мережі.

 1. Архітектурні принципи побудови компютерних мереж.

 2. Передавання даних в локальних мережах. Мережа Ethernet.

 3. Протокольний стек TCP/IP. IP-адреси.

 4. Маршрутизатори та їхня робота. Служби DNS.

Тема 6. Організація баз даних та знань.

 1. Концепція баз даних. Компютерні інформаційні системи.

 1. Синтаксис, семантика і структура даних. Види фізичних моделей даних.

 2. Звязки в базах даних. Види логічних моделей даних.

 3. Системи управління базами даних (СУБД). ER-діаграми.

 4. Реляційна алгебра. Типи операцій. Приклади операцій.

 5. Функціональні залежності в реляційних базах даних. Аксіоми функціональних залежностей.

 6. Ключі у відношеннях реляційних БД. Нормальні форми відношень.

 7. Структурна мова запитів до баз даних. Мова SQL.

 8. Директиви мови SQL. Оператор вибірки даних.

Тема 7. Компютерний сервіс перекладача.

 1. Системи автоматизованого перекладу. Компютерні технології в теорії перекладу.

 1. Розуміння природньої мови. Основні задачі повязані з обробкою природньої мови.

Тема 8. Розподілені інформаційні системи.

 1. Розподілені інформаційні системи. Основні визначення.

 1. Мова гіпертекстової розмітки XHTML для розробки розподілених інформаційних систем.

Тема 9. Організація наукових інформаційних ресурсів в Інтернет.

 1. Мережа Інтернет. Сервіси Інтернет. Пошукові системи.

 1. Застосування мережевих технологій. Електронна пошта.

Тема 10. Сховища даних та довідково-інформаційні фонди.

 1. Характеристики сховищ даних і оперативних систем.

 1. Класичні схеми проектування інформаційних систем. Структурний аналіз та проектування.

Тема 11. Методи прийняття рішень в інформаційних системах.

 1. Основні методи прийняття рішень. Основні принципи та критерії.

 1. Бінарні відношення та їх властивості. Основні типи бінарних відношень.

 2. Функції та механізми вибору. Методи узгодження групових переваг.

Тема 12. Інформаційне обслуговування і забезпечення інформаційних потреб.

2.Поняття дерева рішень. Алгоритми побудови дерева рішень.

 1. Асоціативні правила. Методи побудови асоціативних правил.

 2. Методи кластерного аналізу.



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Катренко А.В. Дослідження операцій. Підручник. – Львів: "Магнолія Плюс", 2004. – 549с.

2. Згуровський М.З. та ін. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2000. – 256 с.

Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб.: Питер, 2000. – 640 с.

 1. Куликовский Л.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы информационных процессов. – М.: Высш. шк., 1987. – 248 с.

 2. Шилейко А.В., Кочнев В.Ф., Химушкин Ф.Ф. Введение в информационную теорию систем. - М.: Радио и связь, 1985. - 280 с.

 3. Теория систем и методы системного анализа в управлении / В.Н.Волкова, В.А.Воронков, А.А.Денисов и др. - М.: Радио и связь, 1983. - 248 с.

 4. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. - М.: Наука, 1981.

 5. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. - М.: Мир, 1973. - 344 с.

 6. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: Математические основы.- М.:Мир, 1978.- 310с.

 7. Кондрашина Е.Ю., Литвинцев Л.В., Поспелов Д.А. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах. - М.: Наука, 1990. - 328 с..

 8. Представление знаний в человеко-машинных и робототехнических системах. Фундаментальные исследования в области представления знаний. - М.: ВЦ АН СССР; ВИНИТИ, 1984. - 262 с.

 9. Амамия М., Танака Ю. Архитектура ЭВМ и искусственный интеллект. – М.: Мир, 1993. – 400с.

 10. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании. М.: Наука, 1985. - 352 с.

 11. Представление и использование знания / под ред. Х.Уэно, М.Исидзука. - М.: Мир, 1989.

 12. Вилкас Э.Й., Майминас Е.З. Решения: теория, информация, моделирование. - М.: Радио и связь, 1981.

 13. Свами М., Тхуласираман К. Графы, сети и алгоритмы. - М., 1984.

 14. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных.Пер. с англ. – Киев, Диалектика, 1998.- 784 с.

 15. Д. Мейер. Теория реляционных баз данных. Пер. с англ.- М.: Мир, 1987.- 608 с.

 16. Ульман Дж. Основы систем баз данных. Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 1983. - 334 с.

 17. Четвериков В.Н., Ревунков С.И., Самохвалов Е. Н. Базы и банки данных.- М.:"ВШ", 1987.- 268 с.

 18. Пасичник В.В., Стогний А.А. Реляционные модели баз данных.- М.: ЦНИИАТОМИНФОРМ, 1983.- 268 с.

 19. Берко А.Ю., Верес О.М. Організація баз даних: практичний курс.- Львів: НУ ЛП, 2003. - 150 с.

 20. Программное обеспечение персональных ЭВМ. Справочное пособие под ред. А.А. Стогния. Киев: Наука, 1992.- 253 с.

 21. Нольден М. Windows’95 для пользователей. -М.: Бином, 1996.- 458 с.

 22. Каратигын С., Тихонов А., Тихонова Л. Visual FoxPro 5. К вершинам мастерства.- М. "Восточная книжная компания", 1997.- 730 с.

 23. Бемер С. MS Access: пер. с нем.- СПБ.,: BHV- Санкт-Петербург, 1995.- 448 с.

 24. Системы управления базами данных и знаний. Справочное издание под. ред. А.Н. Наумова.- М.: Финансы и статистика, 1991. - 348 с.

 25. Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsoft Access 7.0 для Windows 95. СПб.: Санкт- Петербург, 1997.- 848 с.

 26. Бекаревич Ю., Пушкина Н. Самоучитель Microsoft Access 2000. СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 1999.

 27. Вейскас Дж. Эффективная работа с СУБД Microsoft Access 7.0 для Windows 95. СПб.: Питер, 1997. –848 с.

 28. Михеева В., Харитонова И. Microsoft Access 2000. СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 1999.

 29. Новиков Ф., Яценко А. Microsoft Office 2000 в целом. СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 1999.

 30. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. - М.: Наука, 1979.

 31. Литвак Б.Г. Экспертная информация. Методы получения и анализа. -М.: Радио и связь. 1982.

 32. Борисов А.Н., Вильюмс Э.Р. Сукур Л.Я. Диалоговые системы принятия решений на базе мини-ЭВМ: Информационное, математическое и програмное обеспечение. -Рига: Зинатне, 1986. -195с.

 33. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. -М.: Наука, 1978. -352с.

 34. Елванов Л.Г. Теория и практика принятия решений. -М.: экономика, 1984. -176с.

 35. Нейман Дж., Моргерштерн О. Теория игр и экономическое поведение: Пер. с англ. -М.: Наука, 1970. -707с.

 36. Литвак Б.Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа. -М.: Радио и связь, 1982. -184с.


Події кафедри

лис
09
8-9 листопада відбулась IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Минуле, сучасне і майбутнє у сфері документування».

11:00 — 237 ауд.

лют
10
Відбудеться науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів кафедри ІБАС в режимі онлайн.

10:00 — 238 ауд.

січ
21
Відбудеться захист магістерських робіт студентів- випускників спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

10:00 — 237 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Управлінське документознавство

 • завдання.docx
 • Теми курсових.pdf
 • Історія і культура України

 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-березень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-квітень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-травень.docx
 • Історія і культура семінар1. 21.10..docx
 • Історія і культура. Лекція3 27.10.docx
 • Історія і культура. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія і культура семінар2. 4.11.docx
 • Історія і культура семінар3. 10.11.docx
 • Історія і культура. Лекція5. 18.11.docx
 • Історія і культура семінар4. 24.11.docx
 • Історія і культура. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія і культура семінар5. 02.12.docx
 • Історія і культура. Лекція7. 8.12.docx
 • Історія і культура. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія і культура семінар6. 16.12.docx
 • Історія і культура семінар7. 22.12.docx
 • Історія і культура. Лекція9. 29.12.docx
 • Історія і культура семінар8. 30.12.docx
 • Історія і культура семінар9. 05.01.docx
 • Історія і культура сем.3 ІСТ Кн. 22.09.docx
 • Історія і культура лекція3. 29.09.docx
 • Історія і культура семінар4. 30.09.docx
 • Історія і культура. Лекція4. 06.10.docx
 • Історія і культура. Лекція5. 13.10.docx
 • Історія і культура. Лекція6. 27.10.docx
 • Історія і культура. Лекція7. 03.11.docx
 • Історія і культура. Лекція8. 10.11.docx
 • Історія і культура семінар5 (6). 11.11.docx
 • Історія і культура. Лекція9. 17.11.docx
 • Історія і культура семінар6 (7). 25.11.docx
 • Історія і культура семінар7 (8). 1.12.docx
 • Історія і культура семінар8 (9). 02.12.docx
 • Історія і культура семінар9 (10). 09.12.docx
 • Історія і культура лекція1. 14.09.22.docx
 • Історія і культура сем.1 ІСТ КН. 15.09.22.docx
 • Історія і культура лекція2. 21.09.22.docx
 • Історія і культура лекція3. 28.09.22.docx
 • Історія і культура сем.2 ІСТ КН. 29.09.22.docx
 • Історія і культура. Лекція4. 05.10.22.docx
 • Історія і культура сем. 3 ІСТ КН. 06.10.22.docx
 • Історія і культура. Лекція5. 12.10.docx
 • Історія і культура семінар4. ІСТ КН. 13.10.docx
 • Історія і культура. Лекція6. 19.10.docx
 • Історія і культура. Лекція7. 26.10.docx
 • Історія і культура сем.5 ІСТ КН 27.10.docx
 • Історія і культура семінар6. ІСТ КН. 27.10.docx
 • Історія і культура. Лекція8. 02.11.docx
 • Історія і культура семінар7. ІСТ КН. 03.10.docx
 • Історія і культура Модульна контрольна №1 03.11.docx
 • Історія і культура семінар8. 10.11.docx
 • Історія і культура семінар9. 17.11.docx
 • Історія і культура. Лекція9. 09.11.docx
 • Історія і культура. Модульна №2. 25.11.doc
 • Діловодство

 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-квітень.docx
 • Графік написання курсової з дисципліни Діловодство..docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-травень.docx
 • Діловодство семінар3 21.10.docx
 • Діловодство. Лекція3. 28.10.docx
 • Діловодство. Семінар4. 04.11.docx
 • Діловодство. Лекція4. 11.11.docx
 • Діловодство. Семінар5. 25.11.docx
 • Діловодство. Лекція5. 02.12.docx
 • Діловодство. Семінар6. 09.12.docx
 • Діловодство. Лекція6. 16.12.docx
 • Діловодство. Лекція7. 23.12.docx
 • Діловодство. Лекція8. 30.12.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція1. 10.03.21.docx
 • Графік виконання курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар1 17.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція2 24.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція1. 10.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція2. 24.03.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар2 31.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція3 07.04.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція3. 07.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар3 14.04.2021.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція4. 21.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар4 28.04.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція5 05.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція5. 05.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар5 12.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція6 19.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція6. 19.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар6 26.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція7 02.06.21.docx
 • Діловодство семінар2. 29.09.docx
 • Діловодство. Лекція3. 06.10.docx
 • Діловодство. Лекція4. 13.10.docx
 • Діловодство. Семінар3. 27.10.docx
 • Діловодство. Лекція5. 03.11.docx
 • Діловодство. Семінар4. 10.11.docx
 • Діловодство. Лекція6. 17.11.docx
 • Діловодство. Семінар5. 24.11.docx
 • Діловодство. Лекція7. 01.12.docx
 • Діловодство. Лекція8. 08.12.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція1. 17.03.22.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція1. 24.03.22.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція2 24.03.22.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція3 31.03.22.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар1 31.03.2021.docx
 • Графік виконання курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2022.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція2. 07.04.22.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар2 07.04.2022.docx
 • Тематика курсових ДІЛОВОДСТВО 2022.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція4 14.04.22.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар3 21.04.2021.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція3. 21.04.22.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція5 28.04.22.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція4. 05.05.22.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар4 05.05.2022.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція6 12.05.22.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція5. 19.05.22.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар5 19.05.2022.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція6 26.05.22.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар6 02.06.2022.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція7 09.06.22.docx
 • Діловодство. Лекція1. 17.08.22.docx
 • Діловодство. Семінар1. 31.09.docx
 • Діловодство. Лекція2. 07.09.22.docx
 • Діловодство. Семінар2. 14.09.22.docx
 • Діловодство. Лекція3. 21.09.22.docx
 • Діловодство. Семінар3. 28.09.docx
 • Діловодство. Лекція4. 05.10.docx
 • Діловодство. Семінар4. 12.10.docx
 • Модульна контрольна №1 Діловодство 19.10.22.doc
 • Діловодство. Лекція5. 19.10.docx
 • Діловодство. Семінар5. 26.10.docx
 • Діловодство. Лекція6. 02.11.docx
 • Діловодство. Семінар6. 09.11.docx
 • Модульна контрольна №2 Діловодство 24.11.doc
 • Історія української та зарубіжної культури

 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-квітень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-травень.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція6. 14.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар6. 14.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар7. 21.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція7. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар8. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція8. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар9. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар10. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція9. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар11. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція10. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція11. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар12. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція12. 02.06.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція1. 17.03.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар1. 17.03.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція2. 24.03.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар2. 24.03.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція3. 31.03.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар3. 31.03.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція4. 07.04.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар4. 07.04.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція5. 14.04.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар5. 14.04.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція6. 21.04.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар6. 21.04.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція7. 28.04.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар7. 28.04.22.docx
 • Модульна №1. Історія української та зарубіжної культури ДК-11.doc
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція8. 05.05.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар8. 05.05.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція9. 12.05.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар9. 12.05.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція10. 19.05.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар10. 19.05.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція11. 26.05.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар11. 26.05.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція12. 02.06.22.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар12. 02.06.22.docx
 • Документознавство

 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO LITERATURA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO TEMY KURSOVOYI ROBOTY.docx.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO HRAFIK NAPYSANNYA KURSOVOYI.docx.pdf
 • Документознавство.Лекція1. 15.10.docx
 • Документознавство. Семінар2. 15.10.docx
 • Документознавство. Лекція2. 22.10.docx
 • Документознавство. Лекція3. 29.10.docx
 • Документознавство. Семінар3. 29.10.docx
 • Документознавство. Лекція4. 05.11.docx
 • Документознавство. Семінар4. 12.11.docx
 • Документознавство. Лекція5. 12.11.docx
 • Документознавство. Семінар5. 26.11.docx
 • Документознавство. Лекція6. 26.11.docx
 • Документознавство. Семінар6. 03.12.docx
 • Документознавство. Семінар7. 10.12.docx
 • Документознавство. Лекція7. 10.12.docx
 • Документознавство. Семінар8. 17.12.docx
 • Документознавство. Лекція8. 24.12.docx
 • Документознавство. Семінар9. 31.12.docx
 • Графік виконання курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.doc
 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA 2021.docx.pdf
 • Документознавство. Семінар1. 23.09.docx
 • Документознавство. Лекція2. 30.09.docx
 • Документознавство. Семінар3. 30.09.docx
 • Документознавство. Лекція3. 07.10.docx
 • Документознавство. Семінар4. 28.10.docx
 • Документознавство. Лекція4. 28.10.docx
 • Документознавство. Семінар5. 04.11.docx
 • Документознавство. Лекція5. 11.11.docx
 • Документознавство. Семінар6. 18.11.docx
 • Документознавство. Лекція6. 25.11.docx
 • Документознавство. Семінар7. 25.11.docx
 • Документознавство. Лекція7. 02.12.docx
 • Документознавство. Семінар8. 02.12.docx
 • Документознавство. Лекція8. 09.12.docx
 • Документознавство. Семінар9. 09.12.docx
 • Графік виконання курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2022.docx
 • Тематика_курсових_робіт_ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО_2022.doc
 • Документознавство. Лекція1. 15.09.22.docx
 • Документознавство. Семінар1. 15.09.22.docx
 • Документознавство. Лекція2. 22.09.22.docx
 • Документознавство. Семінар2. 29.09.22.docx
 • Документознавство. Лекція3. 29.09.22.docx
 • Документознавство. Лекція4. 06.10.docx
 • Документознавство. Семінар3. 13.10.docx
 • Документознавство. Лекція5. 20.10.docx
 • Документознавство. Семінар4. 20.10.docx
 • Документознавство. Лекція6. 27.10.docx
 • Документознавство. Семінар5. 27.10.docx
 • Документознавство. Лекція7. 03.11.docx
 • Документознавство. Семінар6. 03.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Документознавство 03.11.docx
 • Документознавство. Лекція8. 10.11.docx
 • Документознавство. Семінар7. 10.11.docx
 • Документознавство. Лекція9. 17.11.docx
 • Модульна контрольна №2. Документознавство 25.11.doc
 • Історія України та її культури

 • ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ.docx
 • Модульний контроль (Історія).doc
 • Історія України та її культури лекція2. 20.10.docx
 • Історія України та її культури семінар1. 20.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція3. 27.10.docx
 • Історія України та її культури семінар2. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція5. 17.11.docx
 • Історія України та її культури семінар4. 24.11.docx
 • 15.10.2020(2).m3u
 • 15.10.2020(1).m3u
 • 22.10.2020(2).m3u
 • 22.10.2020(1).m3u
 • 29.10.2020.m3u
 • 05.11.2020.m3u
 • 12.11.2020(2).m3u
 • 12.11.2020 (1).m3u
 • 19.11.2020.m3u
 • Історія України та її культури. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія України та її культури семінар5. 01.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція7. 08.12.docx
 • Історія України та її культури семінар6. 15.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія України та її культури семінар7. 22.12.docx
 • Історія України та її культури семінар8. 29.12.docx
 • Історія України та її культури семінар9. 29.12.docx
 • Історія України та її культури семінар10. 05.01.docx
 • Історія сем.3 Ж. 23.09.docx
 • Історія лекц.3 Ж. 23.09.docx
 • Історія України та її культури лекція4. 30.09.docx
 • Історія України та її культури семінар4. 07.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція4. 07.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція5. 21.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція6. 28.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція7. 04.11.docx
 • Історія України та її культури семінар5. 11.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція8. 11.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція9. 18.11.docx
 • Історія України та її культури семінар6. 02.12.docx
 • Історія України та її культури семінар7. 02.12.docx
 • Історія України та її культури семінар8. 09.12.docx
 • Історія України та її культури семінар9. 09.12.docx
 • Історія України та її культури лекція1. 15.09.22.docx
 • Історія України та її культури. Семінар1. 15.09.22.docx
 • Історія України та її культури лекція2. 22.09.22.docx
 • Історія України та її культури. Семінар2. 22.09.22.docx
 • Історія України та її культури лекція3. 29.09.22.docx
 • Історія України та її культури семінар3. 06.10.22.docx
 • Історія України та її культури. Лекція4. 06.10.22.docx
 • Історія України та її культури. Лекція5. 13.10.docx
 • Історія України та її культури семінар4. 20.10.22.docx
 • Історія України та її культури. Лекція6. 20.10.docx
 • Історія України та її культури Модульна контрольна №1 27.10.docx
 • Історія України та її культури семінар5. 27.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція7. 27.10.docx
 • Історія України та її культури семінар6. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція8. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція9. 10.11.docx
 • Історія України та її культури семінар7. 17.11.docx
 • Історія України та її культури. Модульна №2 24.11.doc
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Кадровий менеджмент

 • Кадровий менеджмент лекція2. 20.10.docx
 • Кадровий менеджмент семінар2. 21.10..docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція3. 27.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар3. 28.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція4. 03.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар4. 04.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція5. 10.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар5. 11.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар6. 18.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар7. 24.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція6. 25.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар8. 01.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція7. 02.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар9. 08.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція8. 09.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар10. 15.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція9. 16.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар11. 22.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція10. 23.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар12. 29.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція11. 30.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар13. 05.01.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція12. 06.01.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція3. 29.09.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар3. 29.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція5. 06.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар4. 06.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція6. 13.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар5. 13.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар7. 27.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція7. 27.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція8. 03.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар8. 03.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція9. 10.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар9. 10.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція10. 17.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція11. 24.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар10. 17.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар11. 24.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція12. 01.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар12. 01.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція1. 17.08.22.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар1. 17.08.22.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція2. 31.08.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар2. 31.08..docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція3. 07.09.22.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар3. 07.09.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція4. 14.09.22.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар4. 14.09.22.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція5. 21.09.22.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар5. 21.09.22.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція6. 28.09.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар6. 28.09.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція7. 05.10.22.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар7. 05.10.22.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція8. 12.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар8. 12.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція9. 19.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар9. 19.10.docx
 • Модульна контрольна №1. Кадровий менеджмент 19.10.doc
 • Кадровий менеджмент. Лекція10. 26.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар10. 26.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція11. 02.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар11. 02.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція12. 09.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар12. 09.11.docx
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Лекція Дк11 07.12.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Методика соціологічних досліджень

 • 1.doc
 • Лекція.doc
 • Технології документних комунікацій в соціальних системах

 • Тех.комунікацій - повід.doc
 • Лекція 22.03.2021.doc
 • Лекція3.doc
 • Лекція4.doc
 • лекція5.doc
 • Лінгвістичні основи документознавства

 • ЗІБА-31 завдання 2021.docx