Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Савчук Григорій Миколайович

worker доцент,
кандидат історичних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Історія українського друкарства Дк-11 406
- - -
3 - - -
Візуалізація науково-дослідної інформації Дкм-61 235
4 Візуалізація науково-дослідної інформації Дкм-61 235
- - -

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 - - -
Стандартизація та сертифікація Дк-21 237
3 Вступ до фаху Дк-11 406
- - -
4 Логіка та методологія науки Дкм-51 406
- - -

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Інтелектуальна власність Дкм-51 406
- - -
4 Інтелектуальна власність Дкм-51 406
- - -

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Історія України та її культури П-11, Мк-11, Мн-11 235
- - -
3 Історія України та її культури П-11, Мк-11, Мн-11 235
- - -

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 - - -
Візуалізація науково-дослідної інформації Дкм-61 235
3 Візуалізація науково-дослідної інформації Дкм-61 235
- - -

Посада

Доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи Української академії друкарства.

OrcidID

0000-0003-3640-5774

Освіта

У 2001 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Історія України» і здобув кваліфікацію «Історик. Викладач історії».

2001-2004 рр. – аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006 р. захистив дисертацію зі спеціальності 07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» на тему «Польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історіософії другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.» та здобув ступінь кандидата історичних наук.

У 2012 р. отримав вчене звання доцента.

Досвід роботи

2005-2011 рр. – асистент Української академії друкарства.

З 2011 р. – доцент Української академії друкарства.

Практичною діяльністю, крім викладацької, не займався.

Наукові інтереси

– Польська історіософія української історії пізнього середньовіччя;

– Історія українського друкарства;

– Патентознавство;

– Пошук прихованої інформації.

Публікації

 1. Савчук Г. Політика великих князів Литовських щодо церковної унії наприкінці XIV – у першій половині XVI ст. [Текст] // Історія релігій в Україні: праці ХІІ Міжн. наук. конференції (Львів, 20-24 травня 2002 року).– Львів: Логос, 2002. – Книга І. – С. 367 – 373. – 300 прим.
 2. Савчук Г. Політичні процеси у Великому князівстві Литовському в польській історичній думці другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. [Текст] // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2003. – Вип.3. – С. 60 – 64. – 300 прим.
 3. Савчук Г. Діалектика всесвітньої і національної історії в історіософському баченні Мирона Кордуби [Текст] // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка: зб. наук. праць. – Львів, 2003. – № 5 – 6. – С. 395 – 402.
 4. Савчук Г. Консервативний напрямок в польській історичній думці 1914-1948 рр. [Текст] // Nad Wisłą i Dnieprem – Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща в європейському вимірі – минуле і сучасність: наук. праці викладачів та студентів Київського національного лінгвістичного університету та Університету Миколая Коперника в Торуні. Серія: Історія, Міжнародні системи і глобальний розвиток. – Київ – Торунь, 2003-2004. – № 2 – 3. – С. 112 – 118. – 300 прим.
 5. Савчук Г.М. Дипломатія володарів Польщі, Литви та Русі в польській історіографії ХІХ-ХХ ст. [Текст] // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 10. – Частина ІІ. – К., 2004. – С. 457 – 464.
 6. Савчук Г. Дві коронації середини ХІІІ ст. – Данило Галицький і Міндовг Литовський [Текст] // Українські землі часів короля Данила Галицького: церква і держава: статті й матеріали. – Львів: Логос, 2005. – С. 65 – 74.
 7. Савчук Г. Коронація у Східній Європі в середині ХІІІ ст. як історичне і політичне явище (Порівняльний аналіз на прикладі Данила Галицького та Міндовга Литовського) [Текст] // Наукові записки: зб. праць молодих вчених і аспірантів / Національна Академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 2005. – Т. 10. – С. 21 – 43. – 500 прим.
 8. Савчук Г. Литовсько-польсько-руські взаємини середньовічної доби в історіософському баченні Оскара Галецького та Стефана Марії Кучинського [Текст] // Наукові зошити історичного факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка: зб. наук. праць. – Львів, 2005. – Вип. 7. – С .257 – 267. – 300 прим.
 9. Савчук Г.М. Польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історіософії другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Григорій Миколайович Савчук. Львівський національний університет. – Львів, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: С. 15 (4 назви). – 100 прим.
 10. Савчук Г. Захоплення Львова Казимиром III у польській історіографії (друга половина XIX – перша половина XX ст.) [Текст]/ Г.Савчук // Молода нація: альманах. – № 2 (39). Пам’яті Надії Світличної (1936 – 2006). – К.: Смолоскип, 2006. – С. 99 – 114. – ISBN 966-7332-13-6.
 11. Методичні рекомендації, робоча програма та плани семінарських занять з курсу “Історія України та її державності” [Текст] / розробники Пасічник М.С., Серкіз Я.І., Босак О.І., Микитишин В.О., Савчук Г.М.; Міністерство освіти і науки України, Українська академія друкарства. – Львів: Українська академія друкарства, 2007. – 80 с. – 500 прим.
 12. Робоча програма та теми контрольних робіт з курсу “Історія України та її державності” [Текст] / розробники Пасічник М.С., Серкіз Я.І., Босак О.І., Микитишин В.О., Савчук Г.М.; Міністерство освіти і науки України, Українська академія друкарства. – Львів: Українська академія друкарства, 2007. – 56 с. – 500 прим.
 13. Савчук Г. Львівсько-польська історична школа 1886-1939 рр.: релігійний аспект [Текст] // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – К., 2008. – № 3. – С. 83 – 86. – 500 прим.
 14. Історія українського друкарства. Робоча програма та методичні поради [Текст] / розробники Пасічник М.С., Серкіз Я.І., Босак О.І., Савчук Г.М.; Міністерство освіти і науки України, Українська академія друкарства. – Львів: Українська академія друкарства, 2008. – 32 с. – 300 прим.
 15. Савчук Г.М. Союз І.Мазепи з Карлом XII в європейському контексті початку XVIII ст. [Текст] // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (3-6 лютого 2009 р.). – Львів: Українська академія друкарства, 2009. – С. 112.
 16. Чорненький Я.Я., Кордон М.В., Матвіїв Г.Я., Пасічник М.С., Савчук Г.М., Яковлєва І.В. Теоретико-практичне вивчення дисципліни “Українська та зарубіжна культура: Культурологія” та тематичний контроль №2 (для студентів стаціонарної форми навчання). Навчально-методична розробка. – Частина I-II. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. – 143 с. – 300 прим.
 17. Савчук Г.М. Друкарні міста Львова XVIII століття // Поліграфія і видавнича справа (Українська академія друкарства). Науково-технічний збірник. – Випуск № 2 (50) / 2009 р. – С. 62-69. – 300 прим.
 18. Савчук Г.М. Особливості діяльності друкарні Львівського Ставропігійського братства // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (2-5 лютого 2010 р.). Тези доповідей. – Львів: Українська академія друкарства, 2010. – С. 132. – 200 прим.
 19. Савчук Г. До питання про “занепад” українського друкарства в Галичині у XVIII столітті // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 4. – Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – С. 28-35. – 100 прим.
 20. Савчук Г.М. Україна та Литва: схожості й відмінності історичного шляху // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (1-4 лютого 2011 р.). Тези доповідей. – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – С. 162-164. – 200 прим.
 21. Історія України та її державності [Текст]: навчально-методичний посібник / укладачі М.С. Пасічник, Я.І. Серкіз, Г.М. Савчук, О.І. Босак, О.М. Василишин. – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – 68 с. – 300 прим.
 22. Савчук Г.М. Особливості діяльності друкарні Львівського Ставропігійського братства // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: збірник наукових праць кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства / відп. ред. Н.В.Зелінська. – Вип. 4. – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – С. 393-402. – 150 прим.
 23. Босак О.І., Савчук Г.М. Друкарство на українських землях перед прибуттям Івана Федоровича // Поліграфія і видавнича справа (Українська академія друкарства). Науково-технічний збірник. – Випуск № 3 (55) / 2011 р. – С. 3-10. – 200 прим.
 24. Савчук Г.М. Історія польсько-українських відносин за матеріалами електронного ресурсу www.historycy.pl // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (24-27 січня 2012 р.). Тези доповідей. – Львів: Українська академія друкарства, 2012. – С. 198. – 200 прим.
 25. Савчук Г. Дещо про історичні обставини створення Пересопницького Євангелія // Вісник НТШ. – Число 47. Весна-літо 2012. – Львів, 2012. – С. 30-32. (ISSN 1563-3977). – 800 прим.
 26. Савчук Г.М. Історична еволюція поняття “документ” // Квалілогія книги. Зб. наук. праць / Українська академія друкарства. – Випуск № 2 (22). – Львів, 2012. – С.9-15. – 200 прим.
 27. Савчук Г.М. Співвідношення “класичного” та “нового” документознавства в сучасній Україні // Квалілогія книги. Зб. наук. праць / Українська академія друкарства. – Випуск № 2 (22). – Львів, 2012. – С.35-44. – 200 прим.
 28. Савчук Г.М. Видання Ставропігійського інституту у Львові 1825-1855 рр. // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (5-8 лютого 2013 р.). Тези доповідей. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – С. 165. – 250 прим.
 29. Савчук Г. Захоплення Львова Казимиром ІІІ у польській історіографії

другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття //

Історичні та культурологічні студії / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства

ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – Вип. 5. – С. 134-151.

 1. Савчук Г.М. Генеральна військова канцелярія як центральний орган діловодства в гетьманській Україні // Квалілогія книги. Зб. наук. праць / Українська академія друкарства. – Випуск № 1 (23). – Львів, 2013. – С.98-103. – 100 прим.
 2. Савчук Г. Кириличні та латинські видання Ставропігійського інституту у Львові в 1825-1855 роках // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / [відп.  ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознав-ства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – Вип. 6. – С. 18-24.
 3. Савчук Г.М. Історична ретроспектива поняття документа // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (4-7 лютого 2014 р.). Тези доповідей. – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – С. 196. – 230 прим.
 4. Савчук Г. Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2012-2013. – Випуск 13–14. – C. 17–31.
 5. Савчук Г. Українська тематика на сторінках електронного ресурсу www.historycy.pl // Україна – Польща – Європейський Союз. З досліджень системної трансформації на рубежі ХХ і ХХІ століть. Колективна монографія під редакцією Г.Стронського, Я.Голоти, О.Красівського / Instytut historii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів-Ольштин-Остролєнка, 2014. – С. 562-569.
 6. Савчук Г.М. Співвідношення професій референта, секретаря-референта та помічника керівника на основі типових посадових інструкцій // Квалілогія книги. Зб. наук. праць / Українська академія друкарства. – Випуск № 2 (26). – Львів, 2014. – С.78-87.
 7. Робоча програма та методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Документознавство» / М.С.Пасічник, Г.З.Гірняк, Г.М.Савчук, М.Я.Левицька. – Львів: УАД, 2014. – 64 с.
 8. Робоча програма та методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Вступ до фаху» / Г.М.Савчук, М.С.Пасічник, М.Я.Левицька, Г.З.Гірняк. – Львів: УАД, 2014. – 43 с.
 9. Савчук Г.М. Видавнича діяльність української діаспори у США та Канаді до Першої світової війни // Наукові записки Української академії друкарства. Серія “Соціальні комунікації”. – Випуск № 2 (51). – Львів: УАД, 2015. – С. 100-107.
 10. Савчук Г.М. Мазовецька альтернатива у боротьбі за галицько-волинську спадщину 1323-1462 рр. // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (16-20 лютого 2015 р.). Тези доповідей. – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – С. 198.
 11. Савчук Г. Белзьке князівство Мазовецької династії 1388-1462 рр. // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: [Текст]: зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 березня 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2015. – С. 114-118.
 12. Савчук Г. Андрей Шептицький і формування бібліотечних фондів // Національна ідея: Гуманітарно-освітня концепція Митрополита Андрея Шептицького: Зб. праць / Упорядник І.В. Барановський. – Львів: УАД, 2015. – С. 107-117.
 13. Савчук Г.М. Питання номенклатури спеціальності для фахівця в галузі документно-інформаційної справи // Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, студентів, аспірантів та молодих вчених «Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності» (23-24 листопада 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Українська академія друкарства, Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності. – Львів, 2015. – С. 13-15.
 14. Савчук Г.М. Документознавча характеристика Литовської, Коронної та Мазовецької метрик // Поліграфія і видавнича справа. Printing and publishing / Українська академія друкарства. – Випуск № 1 (73) 2016 р. – С. 267-274. – 100 прим.
 15. Савчук Г.М. Боротьба за галицько-волинську спадщину в розробці історичної географії та демографії // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (16-19 лютого 2016 р.). Тези доповідей. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – С. 216.
 16. Савчук Г.М. Історичні праці Івана Франка // Збірник статей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, студентів, аспірантів та молодих вчених «Документ як джерело пізнання (до 160-річчя І.Я.Франка та 90-річчя Я.Р.Дашкевича» (14-15 грудня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Українська академія друкарства, Кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. – Львів, 2016. – С. 58-65.
 17. Савчук Г.М. Епістологічний аналіз листів Ярослава Дашкевича до Анни Кос (1970-1984 рр.) // Збірник статей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, студентів, аспірантів та молодих вчених «Документ як джерело пізнання (до 160-річчя І.Я.Франка та 90-річчя Я.Р.Дашкевича» (14-15 грудня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Українська академія друкарства, Кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. – Львів, 2016. – С. 87-92.
 18. Савчук Г.М. Дослідження документів з угорської королівської канцелярії XIII-XIV ст. в сучасній українській історіографії // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (14-17 лютого 2017 р.). Тези доповідей. – Львів: Українська академія друкарства, 2017. – С. 214.
 19. Савчук Г.М. Патентознавство: Навчальний посібник для студентів спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Г.М.Савчук. – Львів: УАД, 2017. – 231 с.
 20. Савчук Г.М. Інтелектуальна власність на продукти інформаційно-аналітичної діяльності / Г.М.Савчук // Збірник статей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Документознавство в сучасному світі: виклики та завдання», 20-21 грудня 2017 р. – Львів: УАД, 2017. – С.57-64.
 21. Савчук Г.М. Пошук прихованої інформації в нормативних документах // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (27 лютого – 2 березня 2018 р.). Тези доповідей. – Львів: Українська академія друкарства, 2018. – С. 195.
 22. Савчук Г. Йосип Сліпий – ректор Духовної Семінарії у Львові (1926-1944) // Національна ідея: Йосип Сліпий та Українська Державність: Зб. праць / Упорядник І.В. Барановський. – Львів: УАД, 2018. – С. 93-104.
 23. Савчук Г.М. Центральні і місцеві органи Московської держави та Російської імперії для управління Україною. Перша і Друга Малоросійська колегії 1764-1786 рр. // Історія державного управління [Текст] / кол. авт.; за заг. ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.С.Загорського, проф. О.Я.Красівського, доц. О.Ю.Мороза. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С.130-138.
 24. Савчук Г.М. Поняття прихованої інформації та методики її пошуку в офіційних документах // Поліграфія і видавнича справа. Printing and publishing / Українська академія друкарства. – Випуск № 2 (76) 2018. – С.97-107.
 25. Випускна кваліфікаційна робота: методичні настанови до виконання, оформлення і захисту бакалаврських і магістерських робіт для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Укладачі: Пасічник М.С., Антоник О.В., Зубко Н.Н., Савчук Г.М., Кудряшова А.В.; Українська академія друкарства, Кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. – Львів, 2018. – 104 с.
 26. Основи науково-дослідної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів за напрямом підготовки 02 – Культура і мистецтво, спеціальністю 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / розроб. Г.М.Савчук. – Львів: УАД, 2019. – 225 с.
 27. Савчук Г.М. Музеєзнавство: навчально-методичний посібник для студентів-бакалаврів спеціальності 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. – Львів: УАД, 2019. – 62 с.
 28. Савчук Г.М. Матеріальний носій як джерело прихованої інформації // Поліграфія і видавнича справа. Printing and publishing / Українська академія друкарства. – Випуск № 1 (77) 2019. – С. 144-151.

Стажування

Із 22 листопада по 22 грудня 2017 року проходив стажування на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Контактна інформація

Телефони: +380974749958; (032)242-23-63

E-mail: hryhorlv@ukr.net; hryhorsav@gmail.com

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc