Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Олійник Микола Андрійович

worker доцент,
кандидат історичних наук
Назва Групи
Історія і культура України ІСТ-11, КН-11, АКТ-1, ПМ-11
Кадровий менеджмент Дк-41, ЗІБА-41
Історія української та зарубіжної культури Дк-11, ЗІБА-11
Історія України та її культури П-11, Мк-11, Мн-11, Ж-11
Комплексний Державний іспит Дк-41, ЗІБА-51, Дкм-61, ЗІБА-71
Документознавство Дк-11, ЗІБА-11
Діловодство Дк-21, ЗІБА-11, ЗІБА-21, Дк-11

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Діловодство Дк-11 235
- - -
2 Історія української та зарубіжної культури Дк-11 235
- - -
3 Історія української та зарубіжної культури Дк-11 235
- - -
4 Діловодство Дк-21 235
- - -

Посада

Доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Української академії друкарства

 

OrcidID: https://orcid.org/0000-0002-1103-9707

ResearcherID: E-5402-2018 (https://publons.com/researcher/1959378/oliynyk-mykola/)

 

Освіта

У 2004 році з відзнакою закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» і здобув кваліфікацію вчителя історії та українознавства загальноосвітньої школи другого та третього ступенів.

В 2006-2010 роках навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 році здобув науковий ступінь кандидата історичних наук.

 

Досвід роботи

2006-2007 рр. - ПВНЗ "Всеукраїнський коледж стилю та візажу"          (м. Київ). Посада - викладач.

2007-2012 рр. - Український фінансово-економічний інститут (м. Київ). Посада - старший викладач, в. о. зав. кафедри гуманітарно-суспільних дисциплін.

2015-2018 рр. – відокремлений підрозділ ВП “Львівський факультет менеджменту і бізнесу КУК” (м. Львів). Посада - старший викладач.

2018 р. - до сьогодні - Українська академія друкарства (м. Львів). Посада - доцент.

 

Наукові інтереси

 • Реформи у Стародавньому Римі
 • Військова присутність римлян на території Північного Причорномор’я
 • Документування та канцелярія у військовій системі Риму періоду принципату
 • Кадровий менеджмент

 

Публікації

Автор більше двадцяти публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Серед них - 1 навчально-методичний посібник та наукові праці, опубліковані у вітчизняних фахових виданнях. Активний учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських конференційних проектів.

 

Основні праці

 • Олійник М. А. Кадровий менеджмент: навч.-метод. посіб. для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліо­течна та архівна справа». ‒ Львів: УАД, 2019. ‒ 276 с.
 • Олійник М. А. Рецензія: Рубцов С. М. Легионы Рима на Нижнем Дунае: военная история римско-дакийских войн (конец I - начало II века нашей эры). - СПб.: Петербургское Востоковедение; М.: Филоматис, 2003.-255 с. (Серия "Militaria Antiqua III") // Вісникик Київського міжнародного університету. Серія: Міжнародні відносини. Вип. 10. - К.: КиМу, 2010. С. 290-297.
 • Олийнык Н. А. Реорганизация вооружённых сил Римской республики впоследствии военных реформ конца II I вв. до н. э. // История мировых цивилизаций. Война и общество: материалы Региональной научно-практической конференции с международным участием (Красноярск, 22 апреля 2014 г.). - Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева, 2015.  С. 32-51.
 • Олійник М. А. Преторіанська гвардія в період правління імператора Тіберія // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія». – 2015. – Вип. 36. С. 144-159.
 • Олійник М. Внесок Гая Марія у професіоналізацію римського війська (Contribution of Gaius Marius to professionalization of the Roman military) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія». – 2016. – Вип. 37. С. 191-218.
 • Олійник М. Давньоримське вйсько та його роль в протоглобалізаційних процесах періоду Pax Romana // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції (Київ, 10 березня 2017 р.). - К.: Київський ун-т ім.     Б. Грінченка, 2017. С. 37-47.
 • Олійник М. Активізація римської політики в Тавриці у І-ІІ ст. н. е.: військовий аспект // Україна і світ: теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). Ч. 1. - К.: Вид. центр КНУКіМ, 2017. С. 117-123.
 • Олійник М. А. Сучасна польська історіографія військової історії Стародавнього Риму // Laurea II. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева, к 90-летию со дня рождения. Материалы. - Харьков: "НТМТ", 2017. С. 157-160.
 • Олійник М. Спроби військових реформ у Римі (50-х – 30-х років ІІ ст. до н. е.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія». – 2017. – Вип. 40. С. 210-235.
 • Олійник М. А. Присутність римлян на території Ольвійської держави у І-ІІ ст. н. е. в контексті військової політики доби Принципату // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. пр. Вип. 2. – К.: Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 55-66.
 • Олійник М. Проблема добровільності у комплектуванні римського війська (до реформи Гая Марія) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія». – 2018. – Випуск 42. С. 184-212.
 • Олійник М. А. Адміністративно-канцелярський персонал у римському війську періоду Принципату // Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, завдання і перспективи (до 150-річчя заснування "Просвіти"): матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 6-7 грудня 2018 р.). - Львів: УАД, 2018. С. 11-12.
 • Олійник М. Тактичні нововведення як складова військової реформи Гая Марія // Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 3-4 жовтня 2019 р.). Т. 2. С. 628-631.
 • Олійник М. Рим і Боспор: військові контакти на тлі взаємовідносин між обома державами в І-ІІ ст. н. е. // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. пр. Вип. 3. – К.: Вид. центр КНУКіМ, 2019. C. 74-88.
 • Олійник М. Римський військовий диплом як історичний документ // Документно-інформаційні комунікації в Україні та світі: тенденції, інституції, контенти [Електронний ресурс]: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтенет-конференції (Львів, 2-3 грудня 2019 р.). Українська академія друкарства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. С. 50-53.
 • Олійник М. Римські війська на території Тіри в І-ІІ ст. н. е. // Україна і світ: теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 8-9 квітня 2020 р.). - К.: Вид. центр. КНУКіМ, 2020. С. 77-83.
 • Oliynyk M. Roman military diploma as historical document /Східноєвропейський історичний вісник [East European Historical Bulletin], 2020, 15, 8-22.
 • Пасічник М. С., Берест І. Р., Берест Р. Я, Олійник М. А., Савчук Г. М. Аналіз статуту та першого року діяльності Львівського товариства галицьких лікарів (Towarzystwo lekarzów Galicyjskich) / Медичні перспективи, 2020, 25(2), 168-176 (у співавторстві).

 

Стажування

21 жовтня - 23 грудня 2019 року - підвищував кваліфікацію в Національному університеті «Львівська політехніка», на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Тема –  «Удосконалення викладання професійних дисциплін зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

17 березня - 17 квітня 2020 року - проходив стажування в Хорватії, на базі наукового об'єднання компанії InterIntel D.O.O. (Республіка Словенія). Тема наукової роботи - "Роль та види моделювання в науково-інноваційній діяльності" ("Role and types of modeling in research and innovation activities").

 

Контактна інформація

kolja4791@gmail.com

 

 

Події кафедри

тра
24
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи Ж-11, старшого викладача кафедри Коляно Марії Михайлівни тему" Іван Франко-письменник"

12:20 — 405 ауд.

тра
24
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи ДК-21, доцента кафедри Антоник Ольги Василівни на тему" Бібліотечне читачезнавство: становлення і сучасний стан"

10:15 — 404 ауд.

тра
19
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи ДК-21, старшого викладача кафедри Стадник Ольги Василівни на тему" Спеціальна термінологія", онлайн платформа Zoom Meeting

12:20 — 404 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Історія і культура України

 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-березень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-квітень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-травень.docx
 • Історія і культура лекція2. 20.10.docx
 • Історія і культура семінар1. 21.10..docx
 • Історія і культура. Лекція3 27.10.docx
 • Історія і культура. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія і культура семінар2. 4.11.docx
 • Історія і культура семінар3. 10.11.docx
 • Історія і культура Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія і культура. Лекція5. 18.11.docx
 • Історія і культура семінар4. 24.11.docx
 • Історія і культура. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія і культура семінар5. 02.12.docx
 • Історія і культура. Лекція7. 8.12.docx
 • Історія і культура. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія і культура семінар6. 16.12.docx
 • Історія і культура семінар7. 22.12.docx
 • Історія і культура. Лекція9. 29.12.docx
 • Історія і культура семінар8. 30.12.docx
 • Історія і культура семінар9. 05.01.docx
 • Історія і культура України. Модульна контрольна №2. 12.01.doc
 • Діловодство

 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-квітень.docx
 • Графік написання курсової з дисципліни Діловодство..docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-травень.docx
 • Діловодство семінар3 21.10.docx
 • Діловодство. Лекція3. 28.10.docx
 • Діловодство. Семінар4. 04.11.docx
 • Діловодство. Лекція4. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Діловодство 18.11.doc
 • Діловодство. Семінар5. 25.11.docx
 • Діловодство. Лекція5. 02.12.docx
 • Діловодство. Семінар6. 09.12.docx
 • Діловодство. Лекція6. 16.12.docx
 • Діловодство. Лекція7. 23.12.docx
 • Діловодство. Лекція8. 30.12.docx
 • Модульна контрольна №2 Діловодство 13.01.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція1. 10.03.21.docx
 • Графік виконання курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар1 17.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція2 24.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція1. 10.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція2. 24.03.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар2 31.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція3 07.04.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція3. 07.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар3 14.04.2021.docx
 • Модульна №1 Діловодство 1-й КУРС.doc
 • Діловодство 2-й курс. Лекція4. 21.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар4 28.04.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція5 05.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція5. 05.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар5 12.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція6 19.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція6. 19.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар6 26.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція7 02.06.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури

 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-квітень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-травень.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція6. 14.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар6. 14.04.21.docx
 • Модульна №1. Історія української та зарубіжної культури ДК-11.doc
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар7. 21.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція7. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар8. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція8. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар9. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар10. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція9. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар11. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція10. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція11. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар12. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція12. 02.06.21.docx
 • Документознавство

 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO LITERATURA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO TEMY KURSOVOYI ROBOTY.docx.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO HRAFIK NAPYSANNYA KURSOVOYI.docx.pdf
 • Документознавство.Лекція1. 15.10.docx
 • Документознавство. Семінар2. 15.10.docx
 • Документознавство. Лекція2. 22.10.docx
 • Документознавство. Лекція3. 29.10.docx
 • Документознавство. Семінар3. 29.10.docx
 • Документознавство. Лекція4. 05.11.docx
 • Документознавство. Семінар4. 12.11.docx
 • Документознавство. Лекція5. 12.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Документознавство 19.11.docx
 • Документознавство. Семінар5. 26.11.docx
 • Документознавство. Лекція6. 26.11.docx
 • Документознавство. Семінар6. 03.12.docx
 • Документознавство. Семінар7. 10.12.docx
 • Документознавство. Лекція7. 10.12.docx
 • Документознавство. Семінар8. 17.12.docx
 • Документознавство. Лекція8. 24.12.docx
 • Документознавство. Семінар9. 31.12.docx
 • Модульна контрольна №2. Документознавство 14.01.doc
 • Графік виконання курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.doc
 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA 2021.docx.pdf
 • Історія України та її культури

 • ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ.docx
 • Модульний контроль (Історія).doc
 • Історія України та її культури лекція2. 20.10.docx
 • Історія України та її культури семінар1. 20.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція3. 27.10.docx
 • Історія України та її культури семінар2. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія України та її культури Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція5. 17.11.docx
 • Історія України та її культури семінар4. 24.11.docx
 • 15.10.2020(2).m3u
 • 15.10.2020(1).m3u
 • 22.10.2020(2).m3u
 • 22.10.2020(1).m3u
 • 29.10.2020.m3u
 • 05.11.2020.m3u
 • 12.11.2020(2).m3u
 • 12.11.2020 (1).m3u
 • 19.11.2020.m3u
 • Історія України та її культури. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія України та її культури семінар5. 01.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція7. 08.12.docx
 • Історія України та її культури семінар6. 15.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія України та її культури семінар7. 22.12.docx
 • Історія України та її культури семінар8. 29.12.docx
 • Історія України та її культури семінар9. 29.12.docx
 • Історія України та її культури. Модульна контрольна №2 12.01.doc
 • Історія України та її культури семінар10. 05.01.docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Кадровий менеджмент

 • Кадровий менеджмент лекція2. 20.10.docx
 • Кадровий менеджмент семінар2. 21.10..docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція3. 27.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар3. 28.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція4. 03.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар4. 04.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція5. 10.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар5. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1. Кадровий менеджмент 17.11.doc
 • Кадровий менеджмент. Семінар6. 18.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар7. 24.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція6. 25.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар8. 01.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція7. 02.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар9. 08.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція8. 09.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар10. 15.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція9. 16.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар11. 22.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція10. 23.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар12. 29.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція11. 30.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар13. 05.01.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція12. 06.01.docx
 • Модульна контрольна №2. Кадровий менеджмент 12.01.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Лекція Дк11 07.12.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Методика соціологічних досліджень

 • 1.doc
 • Лекція.doc
 • Технології документних комунікацій в соціальних системах

 • Тех.комунікацій - повід.doc
 • Лекція 22.03.2021.doc
 • Лекція3.doc
 • Лекція4.doc
 • лекція5.doc