Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Коляно Марія Михайлівна

worker cтарший викладач
Назва Групи
Український літературний процес ХХ ст. ЗІБА-11
Українська література Ж-11, Р-21, ЗР-11, ЗР-21
Основи корпоративної культури ЗІБА-61, Дкм-51
Лінгвістичні основи документознавства Дк-31, ЗІБА-31
Українська мова (за професійним спрямуванням) Дк-11, П-11, Мк-11, Мн-11, Дз-11, Дз-12, Дз-13, ЗП-1, ЗМк-1, ЗМн-1, ЗКТ-1, ЗІБА-11, ЗДз-11, АКТ-1

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 - - -
Українська література Ж-11 312
4 Українська література Р-21 418а
- - -

Посада

Старший викладач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Української академії друкарства.

 Освіта

У 1995 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українcька мова і література» і здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови і літератури». Додатково навчалася за спеціальністю із зарубіжної літератури, за додатком до диплома «Викладач світової літератури».

1996-1999рр. – аспірантка кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема кандидатської дисертації «Особливості часопросторової організації психологічних романів С’юзен Хілл».  

Досвід роботи

1995-1996 рр. – вчитель української мови і літератури, світової літератури у СШ № 88 м. Львова.

З 1999 рр. – старший викладач Української академії друкарства.

 Наукові інтереси

– Часопросторові дослідження у літературі;

– Історія світової літератури (зокрема англійської та української);

– Книгознавство;

– Лінгвістичні дослідження у контексті вивчення хронотопу.

Публікації

 1. Приплоцька М. Що може повідати кристал рожевого кварцу (багатофункціональність речової деталі в романах Сьюзен Хілл) // Слово і час, 1999, № 11 - С.40-43.
 1. Приплоцька М. Ставлення до смерті як індикатор культури (“нав’язування” одного бачення) // Молода нація. Альманах. - Київ: Смолоскипи, 1999, № 12 - С.256-263.
 1. Приплоцька М. Сюжетний час у романі з ретроспективною побудовою // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. - Львів: Світ, 1999, Ч. 1. - С. 352-357.
 1. Приплоцька М. Концепція людини у метафориці рожевого кварцу в романах Сьюзен Хілл // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 28. - Львів, 2000. - С. 393-396.
 1. Приплоцька М. Розширення простору як спосіб психологізації у романі Сьюзен Хілл “Напровесні” // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Зб. наук. праць. Серія “Проблеми світової літератури”. Випуск 1. - Львів, 2000. - С. 105-112.
 1. Приплоцька М. Біблійні образи і мотиви у романах Сьюзен Хілл // Біблія і культура: Зб. Наук. статей. Випуск 1. - Чернівці: Рута, 2000. - С.161-163.
 1. Приплоцька М. Романи Сьюзен Хілл у контексті готичної традиції // Античність – сучасність (питання філології). Зб. наук. праць. Випуск 2. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С.47-52.
 1. Історія світової літератури ХІХ ст. Романтизм: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів /Н. Копистянська, Приплоцька М. – Львів, УАД, 2001. – 48 с.
 1. Приплоцька М. Скандинавська літературно-художня книга в Україні // Поліграфія і видавнича справа: Науково-технічний зб. УАД. Випуск 38. – Львів, 2002. – С. 186-190.
 1. Приплоцька М. Образ птаха як елемент порівняльної поетики сучасної психологічної прози // Stylistyka XI: Stylistyka a poetyka. – Opole, Uniwersytet Opolski, 2002. – С. 225-235.
 1. Приплоцька М. “Свій/чужий” простір як структуротворчі чинники роману Сьюзен Хілл “Я в замку король” // Іноземна філологія. Укр. наук. зб. Випуск 114. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 209-215.
 1. Копистянська Н., Приплоцька М. Питання часо-просторової термінології // Іноземна філологія. Укр. наук. зб. Випуск 114. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 264-281.
 1. Коляно М. Вивчення і популяризація творчої спадщини Івана Багряного в Україні / Тези доповідей науково-технічної конференції  УАД – Львів: УАД, 2007. –С. 144.
 2. Коляно М. М., Левицька О. С. Світова література: програма вивчення дисципліни (для спеціальності „Видавнича справа та редагування”) – Львів, УАД, 2008.- 78с.
 1. Коляно М. М., Левицька О. С. Світова література: програма вивчення дисципліни (для студентів спеціальності „Товарознавство та комерційна діяльність”) – Львів, УАД, 2008.- 64 с.  
 1. Коляно М. М., Левицька О. С. Світова література: методичні рекомендації до проведення семінарських занять для студентів спеціальності „Книгознавство та комерційна діяльність”   – Львів, УАД, 2008.- 48с.
 1. Коляно Юрій [Текст, фото] / Марія Коляно, Василь Попович // Енциклопедія Львова. – Львів: «Літопис». – 2010. - Т. 3. – С.349-350.
 1. Коляно М. Романи Еви Гати як спосіб впливу на ціннісну орієнтацію людини // Revitalizace hodnot: umění a literatura : kolektivní monografie / еd. Doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. — Brno : Tribun Eu, 2013. — С. 185-192.
 1. Чому пише і видає свої твори Ева Гата? [Електронний ресурс] / М.Коляно. — Видавничий портал «Книгобачення». — Режим доступу : http://knyhobachennia.com/ 28.04.2013..
 2. Коляно М. Оригінальна та перекладна художня книга для підлітків у видавничому репертуарі України [Текст] / Марія Коляно // Тези доповідей науково-технічної конференції УАД. — Львів : УАД, 2012. — С. 179.
 3. Коляно М. Вплив містичної релігійної традиції на часопростір роману Сьюзен Хілл «Напровесні» // Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської – Львів, 2014. С. 263-267.
 1. Коляно М. Про створення термінологічного словника з проблем художнього часу, простору, ритму // Актуальні проблеми літературознавчої термінології: науковий збірник / Відп. ред.. Є. М. Васильєв. – Рівне: О. Зень, 2015. – С. 76-80.
 1. Коляно М. Сучасні видання творів польських письменників в Україні // Тези доповідей наук.-техн. конференції УАД – Львів, УАД – 2015. - С.186.
 2. Коляно М. Видання творів Дена Брауна українською мовою [Текст] // Тези доповідей наук.-техн. конференції  УАД  – Львів, УАД – 2016. - С. 204. 
 3. Коляно М.М.Письменник — читач: сучасні способи комунікації (на прикладі англійської письменниці С’юзен Хілл) [Електронний ресурс] / М. М. Коляно // Документознавство в сучасному світі: виклики та завдання: збірник статей ІІІ Всеукраїн­ської науково-практичної Інтернет-конференції (20–21 груд. 2017 р., м. Львів). — Львів, 2017. — С. 50–55. — Режим доступу: http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/09/UAD-KONF-2017.pdf
 1. Коляно М.М.Кіноадаптації романів С’юзен Хілл як сучасний спосіб популяризації творів автора / Коляно М. М.  // Науково-технічна конференція  УАД: тези доповідей. – Львів, 2018. – С. 205.
 1. Коляно М.М.Меморіальні таблиці Підгорецького монастиря як функціональний елемент соціальної комунікації. [Електронний ресурс] / М. М. Коляно // Документно-інформаційні комунікації в Україні та світі: тенденції, інституції, контенти. Збірник статей V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (2-3 грудня 2019 р., м. Львів). — Львів, 2019. — 85 с. — С. 43-47. - Режим доступу: http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/01/ZBIRNYK-UAD-2019-3.pdf.
 1. Коляно М.М.Жанрова різноманітність творів С’юзен Хілл / Коляно М. М.  // Науково-технічна конференція  УАД: тези допо­відей. – Львів, 2019. – С. 162. – 0,07 друк. арк.
 1. Коляно М.М.Екранізація роману «Я в замку король» англійської письменниці С. Хілл французьким режисером: зміна акцентів / М. М. Коляно // Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст. ХІ Міжнародні Чичерінські читання: Програма; Матеріали / Упорядник І.А.Сенчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 90с. - С. 42-43.

Стажування

Видавництво «Урбіно», м. Львів, 19.05.2015 -19.06.2015.

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка, 17.02.2020 – 30.03.2020.

Контактна інформація

Телефони:   (032)242-23-63      E-mail: pryplotska_m@ukr.net

Події кафедри

тра
24
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи Ж-11, старшого викладача кафедри Коляно Марії Михайлівни тему" Іван Франко-письменник"

12:20 — 405 ауд.

тра
24
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи ДК-21, доцента кафедри Антоник Ольги Василівни на тему" Бібліотечне читачезнавство: становлення і сучасний стан"

10:15 — 404 ауд.

тра
19
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи ДК-21, старшого викладача кафедри Стадник Ольги Василівни на тему" Спеціальна термінологія", онлайн платформа Zoom Meeting

12:20 — 404 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Історія і культура України

 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-березень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-квітень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-травень.docx
 • Історія і культура лекція2. 20.10.docx
 • Історія і культура семінар1. 21.10..docx
 • Історія і культура. Лекція3 27.10.docx
 • Історія і культура. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія і культура семінар2. 4.11.docx
 • Історія і культура семінар3. 10.11.docx
 • Історія і культура Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія і культура. Лекція5. 18.11.docx
 • Історія і культура семінар4. 24.11.docx
 • Історія і культура. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія і культура семінар5. 02.12.docx
 • Історія і культура. Лекція7. 8.12.docx
 • Історія і культура. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія і культура семінар6. 16.12.docx
 • Історія і культура семінар7. 22.12.docx
 • Історія і культура. Лекція9. 29.12.docx
 • Історія і культура семінар8. 30.12.docx
 • Історія і культура семінар9. 05.01.docx
 • Історія і культура України. Модульна контрольна №2. 12.01.doc
 • Діловодство

 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-квітень.docx
 • Графік написання курсової з дисципліни Діловодство..docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-травень.docx
 • Діловодство семінар3 21.10.docx
 • Діловодство. Лекція3. 28.10.docx
 • Діловодство. Семінар4. 04.11.docx
 • Діловодство. Лекція4. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Діловодство 18.11.doc
 • Діловодство. Семінар5. 25.11.docx
 • Діловодство. Лекція5. 02.12.docx
 • Діловодство. Семінар6. 09.12.docx
 • Діловодство. Лекція6. 16.12.docx
 • Діловодство. Лекція7. 23.12.docx
 • Діловодство. Лекція8. 30.12.docx
 • Модульна контрольна №2 Діловодство 13.01.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція1. 10.03.21.docx
 • Графік виконання курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар1 17.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція2 24.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція1. 10.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція2. 24.03.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар2 31.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція3 07.04.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція3. 07.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар3 14.04.2021.docx
 • Модульна №1 Діловодство 1-й КУРС.doc
 • Діловодство 2-й курс. Лекція4. 21.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар4 28.04.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція5 05.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція5. 05.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар5 12.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція6 19.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція6. 19.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар6 26.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція7 02.06.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури

 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-квітень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-травень.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція6. 14.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар6. 14.04.21.docx
 • Модульна №1. Історія української та зарубіжної культури ДК-11.doc
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар7. 21.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція7. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар8. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція8. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар9. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар10. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція9. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар11. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція10. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція11. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар12. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція12. 02.06.21.docx
 • Документознавство

 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO LITERATURA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO TEMY KURSOVOYI ROBOTY.docx.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO HRAFIK NAPYSANNYA KURSOVOYI.docx.pdf
 • Документознавство.Лекція1. 15.10.docx
 • Документознавство. Семінар2. 15.10.docx
 • Документознавство. Лекція2. 22.10.docx
 • Документознавство. Лекція3. 29.10.docx
 • Документознавство. Семінар3. 29.10.docx
 • Документознавство. Лекція4. 05.11.docx
 • Документознавство. Семінар4. 12.11.docx
 • Документознавство. Лекція5. 12.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Документознавство 19.11.docx
 • Документознавство. Семінар5. 26.11.docx
 • Документознавство. Лекція6. 26.11.docx
 • Документознавство. Семінар6. 03.12.docx
 • Документознавство. Семінар7. 10.12.docx
 • Документознавство. Лекція7. 10.12.docx
 • Документознавство. Семінар8. 17.12.docx
 • Документознавство. Лекція8. 24.12.docx
 • Документознавство. Семінар9. 31.12.docx
 • Модульна контрольна №2. Документознавство 14.01.doc
 • Графік виконання курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.doc
 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA 2021.docx.pdf
 • Історія України та її культури

 • ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ.docx
 • Модульний контроль (Історія).doc
 • Історія України та її культури лекція2. 20.10.docx
 • Історія України та її культури семінар1. 20.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція3. 27.10.docx
 • Історія України та її культури семінар2. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія України та її культури Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція5. 17.11.docx
 • Історія України та її культури семінар4. 24.11.docx
 • 15.10.2020(2).m3u
 • 15.10.2020(1).m3u
 • 22.10.2020(2).m3u
 • 22.10.2020(1).m3u
 • 29.10.2020.m3u
 • 05.11.2020.m3u
 • 12.11.2020(2).m3u
 • 12.11.2020 (1).m3u
 • 19.11.2020.m3u
 • Історія України та її культури. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія України та її культури семінар5. 01.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція7. 08.12.docx
 • Історія України та її культури семінар6. 15.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія України та її культури семінар7. 22.12.docx
 • Історія України та її культури семінар8. 29.12.docx
 • Історія України та її культури семінар9. 29.12.docx
 • Історія України та її культури. Модульна контрольна №2 12.01.doc
 • Історія України та її культури семінар10. 05.01.docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Кадровий менеджмент

 • Кадровий менеджмент лекція2. 20.10.docx
 • Кадровий менеджмент семінар2. 21.10..docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція3. 27.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар3. 28.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція4. 03.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар4. 04.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція5. 10.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар5. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1. Кадровий менеджмент 17.11.doc
 • Кадровий менеджмент. Семінар6. 18.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар7. 24.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція6. 25.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар8. 01.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція7. 02.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар9. 08.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція8. 09.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар10. 15.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція9. 16.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар11. 22.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція10. 23.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар12. 29.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція11. 30.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар13. 05.01.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція12. 06.01.docx
 • Модульна контрольна №2. Кадровий менеджмент 12.01.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Лекція Дк11 07.12.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Методика соціологічних досліджень

 • 1.doc
 • Лекція.doc
 • Технології документних комунікацій в соціальних системах

 • Тех.комунікацій - повід.doc
 • Лекція 22.03.2021.doc
 • Лекція3.doc
 • Лекція4.doc
 • лекція5.doc